Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Katedra Chemii prowadzi badania naukowe o charakterze podstawowym w trzech głównych dziedzinach:

  • w zakresie elektrochemii
  • ochrony przed korozją
  • hydrometalurgii ekstrakcyjnej

Pierwsze dwie dziedziny obejmują badania podstaw procesów elektrochemicznych oraz mechanizmów korozji materiałów metalicznych, a także niektórych metod ochrony tego typu materiałów przed korozją.
Trzecia dziedzina obejmuje badania związane z procesami metalurgii chemicznej przebiegającymi w roztworach wodnych (przechodzenie metali z fazy stałej do roztworu, wydzielanie i rozdzielanie metali w roztworach).

 

Wykaz pracowników

Wykaz publikacji

Laboratoria