Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Współcześnie stosowane procesy technologiczne oraz względy ochrony środowiska często stawiają problem usuwania z roztworów wodnych jonów metali, mogących występować tam w szerokim zakresie stężeń. Metody wydzielania metali z roztworów wymagają zwykle przeprowadzenia rozdziału mieszaniny jonów wielu metali lub ich koncentracji. Możliwe jest stosowanie w tym celu metod ekstrakcyjnych, prowadzonych w tak dobranych warunkach, aby zapewniały odpowiednia selektywność rozdziału i stwarzały możliwość zatężania roztworów jonów metali. Prowadzone w Katedrze Chemii prace skupiają się na rozdzielaniu i koncentrowaniu jonów metali występujących przede wszystkim w przemysłowych roztworach technologicznych i odpadowych. Prowadzone są one z wykorzystaniem różnych technik procesów ekstrakcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów membranowych, w tym również membran ciekłych.