Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W laboratorium prowadzone są badania podstaw nowoczesnych procesów hydrometalurgicznych, obejmujące mechanizmy i szybkości takich operacji jednostkowych, jak: ługowanie, separacja jonów metali w roztworach (z wykorzystaniem ekstrakcji ciecz-ciecz, wymiany jonowej, adsorpcji oraz procesów membranowych), wydzielanie metali lub ich związków (elektroliza, strącanie, krystalizacja). Możliwe jest również prowadzenie badań pod kątem opracowywania hydrometalurgicznych technologii wydzielenia i odzyskiwania metali nieżelaznych z różnorodnych źródeł (rud, odpadów stałych i ciekłych, półproduktów itp.)